August 16, 2008: Ka Prapawadee Jaroenrattanatarakoon won the Olympic Gold Medal for Women's Weightlifting in the 53kg class.  Ka  Prapawadee set Olympic record with 126kg in clean & jerk.  

Prapawadee also holds the World Record in the clean & jerk with a 130kg lift set at the Thailand National Championships held in May 2008.

Prapawadee is a former Word Junior Chanpion who won the gold medal at the 2006 & 2007 World Championships (2007 World Championships were held in Chiang Mai) & the 2007 Asian Championships.

ประโยชน์ที่เห็นจะเป็นที่รู้กันดี อาทิเช่น การควบคุมนำ้หนักและรักษาทรวดทรง การมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยสร้างความมั่นใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมากขึ้น, เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ, เพิ่มพลังกายพลังใจและความมีชีวิตชีวา, ปรับปรุงบุคลิกภาพและพัฒนาคุณภาพของชีวิตและสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โอ้...........ช่างเยอะแยะมากมายเสียเหลือเกิน ผมจะไม่ขอเขียนตำราวิชาการด้าน

ชีววิทยา แต่ขอให้ผมได้กล่าวซำ้อีกครั้งเพีื่อให้คุณได้ตระหนักว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณบ้างเมื่อคุณออกกำลังกาย จากนั้นผมจะขอแจกแจงคำกล่าวอ้างนั้นเป็นข้อๆไป

ThaiBody

Personal Trainers & Personal Trainer Certification Classes in Bangkok

 

<66> (084) 704-8171 Thai Dialing instructions  (skype is under .03 minute US - Thailand)       หรือ Personal Trainer Email : shopping@thaimuscle.net

Power Zone Gym has moved to a fantastic new facility .. 2 story atrium  + new infrared saunas!   

The high ceiling / atrium is good for at least 3 more reps!   :-o)

 

Pictures from Ms. Thailand Competition May, 2008

Pictures from Mr. Thailand May 2008

Power Zone Medal Winners at 2007 SEA Games.  The team works out M-F 10 AM.  Power Zone is full of Thai smiles & high energy!

Thailand The Land of Smiles.  General Information about Thailand. Thailand History.  6000 years from the world's 1st bronze age culture to 21st century economic status and political enviroment. Thailand Medical Tourism:  Globalization that benefits the individual not the globalized corporation Bangkok Thailand where the Ancient Far East has melded with the 21st century West. Issan The archaeology & culturally rich Easter Region of Thailand Chiang Mai and The Golden Triangle Region of Northern Thailand Thailand Islands & Beaches are recognized to be some of the most beautiful on the Planet Thailand is a shoppers paradise.  From custom silk clothing, to electronics, to Asian antiques .. it's all in Thaialnd Thailand Gyms.  Your best Thai souvenir could by your professionally designed exercise program. The right Thailand Tour Guide will make your vacation the most memorable of your life Thailand offers quality hotels from unbelievely inexpensive to 6 star opulence. Thailand English Language Newspapers by region Bangkok offers world class entertianment venues .. from down home music venues to world class resturants. Elephants are the national symbol of Thailand.  The Thai people love Chang Thai massage is theraputic & quite wonderful .. be sure to experience Thai massage.

Videos featuring Thai Body Builders

  

 เพาะกาย :: เพาะกายไทย :: เล่นกล้าม :: กล้าม :: เพาะกาย :: ฟิตเนส ::Thaimuscle 

เป้าหมายของโปรแกรม ที่สุดของแอโรบิค คือ การแนะนำให้ผู้ที่มีความสนใจในเริื่องของ

สุขภาพและผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้รู้จักว่าอะไรคิิือการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและการมี

The 2007 SE Asian Games are to be held in Korat, Thailand December 6 -15.  SE Asian Games will be updated daily on this page.

December 7, 2007: Thailand's SouthEast Asian Games Winning (& SEA Games record setting) Women's 4x400 relay tests Gold Medals for 24k Thai gold

 .. using their best MBK 24k Thai gold assay testing technique.

December 7, 2007: Southeast Asian Games Winning 4x400 relay tests for 24k Thai gold .. using their best MBK technique   

ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง คำตอบและทางเลือกทางด้านสุขภาพอยู่ที่นี่

Personal Trainers & Personal Trainer Certification Classes in Bangkok

ถ้าจะพูดถึงคุณประโยชน์ของแอโรบิคแล้วละก็ อาจจะมีได้มากเกิือบพอๆกับวิดีโอฝึกออกกำลังกายเลยทีเดียว บ้างก็เป็นประโยชน์ทางด้านสรีระ บ้างก็เป็นผลดีด้านจิตวิทยา บางอย่างก็มีผลมาจากผลรวมของทั้งสองอย่างและบางครั้งก็เป็นเหมืือนจินตนาการในความฝัน

Forced Reps

Drop Sets w/ Forced Reps

ประโยชน์ที่เห็นจะเป็นที่รู้กันดี อาทิเช่น การควบคุมนำ้หนักและรักษาทรวดทรง การมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยสร้างความมั่นใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมากขึ้น, เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ, เพิ่มพลังกายพลังใจและความมีชีวิตชีวา, ปรับปรุงบุคลิกภาพและพัฒนาคุณภาพของชีวิตและสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โอ้...........ช่างเยอะแยะมากมายเสียเหลือเกิน ผมจะไม่ขอเขียนตำราวิชาการด้าน

ชีววิทยา แต่ขอให้ผมได้กล่าวซำ้อีกครั้งเพีื่อให้คุณได้ตระหนักว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณบ้างเมื่อคุณออกกำลังกาย จากนั้นผมจะขอแจกแจงคำกล่าวอ้างนั้นเป็นข้อๆไป

Thailand Newspapers  Bangkok Weather Forecast  Current Bangkok Thailand Time   Wi-Fi / Internet Hotspots in Bangkok / Thailand

 

   ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้รับจากแอโรบิก

1.         เพิ่มการสันดาป หรืือ การเผาผลาญอาหาร

2.         สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย

3.         เพื่มอัตราการเต้นของหัวใจ

4.         ลดระดับคลอเรสเตอรอล

5.         การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

6.         การกระตุ้นระบบประสาท

7.         การกระตุ้นกล้ามเนื้อ

8.                การกระตุ้นกระดูก

9.                ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหาร

10.        ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของนำ้เหลืิอง

11.        ลดความเครียด

12.        สร้างภูมิคุ้มกัน

 Weightlifting Video Filmed in Thailand    Thailand Home Page   Bangkok Gyms    

ผมจะขอกล่าวถึงแต่ละหัวข้อข้างต้นอย่างสั้นๆ ง่ายๆ กระชับและสมบูรณ์ ซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นก็จะมีแหล่งข้อมูลหริือห้องสมุดที่คุณสามารถจะค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมได้อยู่แล้ว ดังนั้นอย่าได้ถืืิอเอาสิ่งที่ผมจะกล่าวเป็นนิยามทางด้านสรีศาสตร์.

1.    เพิ่มการสันดาป หรือ การเผาผลาญอาหาร

 กล้ามเนืิิ้อที่ถูกออกกำลังอย่างหนักจะมีผลต่อการ เพิ่มอัตราการสันดาป เกิดการใช้พลังงานเพืื่อเผาผลาญแคลอรี่ และจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปหลายชั่วโมงหลังจากการออกกำลังกาย

2.    สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย

ความร้อนในร่างกายที่เพิ่มขึ้นจากการที่พลังงานถูกใช้เพิ่มมากขึ้นนั้นจะมาจากการกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆในร่างกาย เช่น ต่อมต่างๆ, กล้ามเนืิ้อประสาท, ข้อต่อและระบบหมุนเวียนต่างๆ

3.    เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

กล้ามเนื้ิ่อต้องการพลังงานและออกซิเจนเพิ่มขึ้นเนืืื่องจาก เมืื่อมีการออกกำลังมากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อนั้นก็จะได้ส่งพลังงานที่จำเป็นไปให้กล้ามเนื้อก่อให้เกิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นระบบไหลเวียนทั้งหมดจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สืบเนืื่องจากการขยายของเส้นเลิิือดและการลดลงของคลอเรสเตอรอล

4.    ลดระดับคลอเรสเตอรอล ( หรืืิอไขมันในเส้นเลืืิอด ) 

ความซับซ้อนด้านเคมีในส่วนนี้มีมาก แต่ก็กล่าวได้ว่าแอโรบิคมีผลทางบวกอย่างสูงต่อระดับคลอเรสเตอรอลและส่วนประกอบอืื่นๆ

5.    การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน (การขับถ่ายของต่อม)

ระบบของต่อมนำ้เหลือง( ที่ประกอบไปด้วยต่อมต่างๆของเรา) ซี่งเป็นผู้ดูแลกลไกทางด้านเคมีของร่างกาย ต่อมเหล่านั้นจะตอบสนองต่อแอโรบิก โดยขับถ่ายฮอร์โมนบางอย่างออกมาซึ่งจะมีผลลักษณะพิเศษเฉพาะและจะมีผลเฉพาะส่วนของร่างกายเรา เช่น บางตัวจะไปลดคลอเรสเตอรอล บางตัวไปเพิ่มความอยากอาหาร เป็นต้น เจ้าพวกที่เป็นผู้ดูแลกลไกทางเคมีในร่างกายที่มีเป็นร้อยๆนี้จะทำงานกระตุ้นตลอดเวลาในร่างกายเรา  แอโรบิคจะมีผลต่อระดับฮอร์โมนแต่ละอย่างต่างกันไป ด้วยเหตุนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเฉพาะที่ ที่อยู่ภายในร่างกายเราจึงเกิดขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบ้างก็เป็นระยะสั้น บ้างก็เกิดเป็นการถาวร ซึ่งทั้งนี้เนืื่องมาจากการปฎิบัติแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

6.    การกระตุ้นระบบประสาท

ระบบประสาททั้งหมดจะได้รับการกระตุ้นระหว่างที่ทำแอโรบิก ในขณะที่เราออกกำลังเพืื่ออบอุ่นร่างกายนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น ระบบประสาททุกส่วนรวมทั้งการตอบสนองของกล้ามเนืื้อประสาท ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลายอย่างจะมีผลต่อระบบประสาท รวมถึงพวกที่ทำงานส่วนสมองตามจุดต่างๆที่ควบคุมความรู้สึกยินดีและความอิ่มเอมใจ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ก็จะมีผลต่อการตืืืืิิ่นตัวของ IQ (ผมเชืื่อว่าเรืื่องนี้จริงและจากรายงานต่างๆก็ได้แสดงว่า ระดับความสามารถด้านสติปัญญาจะพัฒนาขึ้นได้ หากได้รับการกระตุ้นทุกวันอย่างสม่ำเสมอ)

7.    การกระตุ้นกล้ามเนืื้อ

การเพิ่มแรงลงไป (เป็นการออกกำลังกาย) บนกล้ามเนืื้อ จะมีผลกระทบหลายประการ ระบบการหมุนเวียนเลืือดของกล้ามเนืื้อนั้นจะเพิ่มมากขึ้น กล้ามเนืื้อจะแข็งแรงและได้สัดส่วนมากขึ้น เนืืื้อเยืื่อที่ใช้ยึดก็จะค่อยๆแข็งแรงและการตอบสนองของกล้าม

เนืื้อประสาทก็จะดีขึ้น รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพ ความสมดุล ความสง่างามและผลต่อบุคลิกท่าทาง

8.     กระตุ้นกระดูก ( และลักษณะการเคลืืิืืื่อนไหว )

งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า กระดูกจะอ่อนลงถ้าไม่ได้รับการใช้งานและนั้นก็คืือแอโรบิคจะช่วยป้องกันการสูญเสียแคลเซียม

เราจะรู้สึกยืืดแข้งยืืดขาได้มากขึ้น หลังจากการอบอุ่นร่างกายและสามารถทำได้ในระดับมากที่สุดเท่าที่สภาพร่างกายของเราจะเอืื้ออำนวย

9.   ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหาร

แอโรบิคจะช่วยให้เกิดการหดของกล้ามเนืื้อลำไส้ให้เป็นไปตามธรรมชาติ จึงไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

10. ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของนำ้เหลืิอง

ระบบไหลเวียนนำ้เหลืืิองถืือเป็นระบบหมุนเวียนที่สองของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะป้องกันตัวเองจากโรคและสารพิษ การไหลเวียนของนำ้เหลืืองนั้น ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับแรงกดกล้ามเนืื้อของตัวมันเอง

11. ลดความเครียด

แอโรบิคเป็นตัวลดความเครียดได้อย่างยอดเยี่ยม ความเครียดจะก่อรูปสร้างความตึงของกล้ามเนืื้อเป็นรูปตัว 0 และเกิดความไม่สมดุลกันของฮอร์โมน แอโรบิคจะช่วยลดความตึงของกล้ามเนืื้อและกระตุ้นระบบฮอร์โมน ดังนั้นมันจึงสามารถขจัความเครียด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ายาเสพติดหรืือเครื่องดืื่มแอลกอฮอล

12.     สร้างภูมิคุ้มกัน

การเล่นแอโรบิคจะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานทั่วๆไปในร่างกาย รวมทั้งระดับนำ้เหลืืืืิองที่มีต่ำและสร้างความสมดุลให้กับภูมิคุ้มกันของฮอร์โมน

 

ประโยชน์แต่ละหัวข้อที่ผมได้นำมากล่าวไว้มี 12 ประการด้วยกัน แต่มันจะมีได้มากกว่านั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนย่อยๆเกิดขึ้น แล้วมารวมกันเข้าก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ ในระหว่างการเล่นแอโรบิคหรืืิอออกกำลังเสร็จแล้ว เราจะรู้สึกดีทั้งนี้ก็เนืื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่อระบบต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้น

เราจะได้พบกับการวิ่งไปข้างหน้า พร้อมๆกับความรู้สึกของ "การเป็นอยู่ที่ดี" ระบบประสาทจะตืื่นตัวมากขึ้นและเราจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลเวียนของโลหิตมีผลต่อผิวพรรณและสุขภาพที่ดี การควบคุมนำ้หนักและการพัฒนาทางด้านกายภาพทำให้คุณเกิดความรุู้สึกเคารพตนเอง ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของหัวใจจะทำให้คุณมีไฟและพลังมากขึ้นด้วย

และเมืื่อรวมระดับของพลังงานที่เพิ่มขึ้นกับการเพิ่มของต่อมเข้าด้วยกันก็จะช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเพศอีกด้วย

เราจะรู้สึกดีขึ้น และสุขภาพดีคืืิออะไร คุณรู้สึกอย่างไร? สิ่งเหล่านี้จะถูกรวมกับลักษณะท่าทาง หรืือกล่าวอีกอย่างคือ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อภาษาท่าทางตามธรรมชาติของคุณ

Thai Beaches

Golden Triangle

Bangkok

Weightlifting Video Filmed in Thailand    Thailand Home Page    

CSMNGT HOME PAGE